Jak pracujeme

Didactica viva staví na kazuistickém přístupu, tj. pracuje s případovými studiemi. Rozborem kazuistik, v nichž je zachycena moudrost praxe, se lze poučit a rozvíjet profesní dispozice učitelů. Každý obor by proto měl o své kazuistiky dbát jako o rodinné stříbro a měl by využívat příležitostí k jejich prezentování a rozebírání ze všech stran.

Vedle toho jsou kazuistiky prostředkem rozvíjení učitelových profesních dispozic (diagnostické kompetence, profesního vidění), didaktického diskurzu učitelské profese a didaktické teorie.

Kazuistiky fungují jako mosty mezi praxí a teorií výuky – na situacích z výuky ilustrují teoretické konstrukty a na základě analyzování napomáhají jejich porozumění.

Didactica viva zpravidla pracuje s (video)kauzistikami zpracovanými dle této struktury:

 

  1. Nejprve je představena anotace vybrané výukové situace zahrnující její usazení (kontext) v rámci vyučovací hodiny. 

  2. Následná analýza je zaměřena na určitý aspekt situace (její strukturu, průběh, didaktické provedení apod.), která v sobě obsahuje potenciál ke změně. 

  3. V závěru je navrhnuta a následně přezkoumána alterace (tj. hypotetická změna k lepšímu), což umožní provést diskuzi v duchu tzv. reflektivní praxe (Korthagen et al., 2011, s. 74–79). 

 

Protože každý z představených kroků začíná písmenem „a“, zastřešujeme tento způsob uvažování nad výukovými situacemi označením metodika 3A. V pojetí metodiky 3A vycházíme z úvahy, že výzkum výuky je nejpromyšlenější způsob její profesní reflexe, kterou se zabývají jak výzkumníci, tak učitelé. Práce na kazuistikách vede k odborně prohlubujícím úvahám nejen o konkrétní výukové situaci, ale v obecné rovině o procesech odehrávajících se ve výuce. Vedle toho produkuje náměty na změny. Můžeme si klást otázku, proč usilovat o změny v situacích, které proběhly dobře a splnily svůj didaktický cíl. Odpovědí může být triviální konstatování, že i dobrá situace může být vylepšena. Daleko důležitější však je, že reflektivní uvažování o různých alternativách a zlepšeních (alteracích) rozvíjí učitelovo profesní vidění a vědění, a je tak jedním z prostředků profesního rozvoje učitelů. Bylo by vítaným zadostiučiněním, pokud by byly dále prezentované (viz Databanka kazuistik) i další výukové situace anotovány, analyzovány a alterovány právě s profesionalizačním cílem na horizontu. 


Podrobný popis zpracování kazuistiky je k dispozici v Janík, T., & Slavík, J. (2013). Hospitační videostudie: anotace–analýza–alterace výukových situací (metodika 3A). In T. Janík, J. Slavík, V. Mužík, J. Trna, T. Janko, V. Lokajíčková, ... P. Zlatníček, Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 284–293). Brno: Masarykova univerzita.


Na kazuistikách se s oporou o videozáznam výuky pracuje v Podzemí DiViWebu. Zde se scházejí oboroví didaktici s učiteli a vybrané výukové situace anotují, analyzují a alterují, další kolegyně a kolegové jejich snahy komentují či jinými způsoby podporují. Hotové kazuistiky jsou následně z Podzemí vyvedeny a zveřejněny na vnější části DiViWebu v databance kazuistik.

 

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.