Rozumět tomu bude málokdo, ale třeba se z toho dají odvodit nějaké praktické konsekvence…

Kritický přítel: …no dobrá, ale nejsem sám, kdo upozorňuje, že teorie rozvíjené autory koncepce Didactica viva jsou obtížně uchopitelné. Např. Martin Chvál ve svém úvodníku pro časopis Pedagogika 3/2012 píše: „…[jejich] teorii vidím jako paralelu ke kvantové teorii – rozumět jí bude málokdo, je prakticky nepředstavitelná, ale jsou z ní odvoditelné praktické konsekvence, které mají potenciál kvalitu výuky zvyšovat.“ Jak je to tedy s nepředstavitelností vašich teorií a s odvozováním praktických konsekvencí?

DiViva: V duchu koncepce Didactica viva mají být teorie (resp. jejich prvky) při seminářích se studenty učitelství, učiteli a řediteli vysvětlovány na konkrétních ukázkách z vyučovacích hodin (viz výše videokazuistiky). Naše zkušenosti ukazují, že na základě analýzy konkrétních výukových situací učitelé velmi dobře chápou, oč jde, a dokážou o tom živě diskutovat. To znamená, že (prvky) teorie jsou představitelné a mohou být srozumitelné. Samozřejmě obtížnější je pracovat s teorií jako s celkem, zvlášť jedná-li se o teorii širšího záběru. Teorie jako celek nabízí určitý způsob přemýšlení a komunikace, se kterým je nutné se postupně sžívat – je třeba „dát si práci“ při hledání jejích souvislostí s vlastní učitelskou zkušeností. 

Převedeno do obecnější roviny a řečeno jinými slovy: V lidském vědění mají své nezastupitelné místo i teorie, které jsou do té míry abstraktní a složité, že jsou běžně nepředstavitelné a jejich výklad je velmi obtížně přístupný. V důsledku toho praktik zpravidla není schopen s tímto typem teorií pracovat, neboť nevidí jejich vazbu na jím žitou a řešenou realitu. Chce-li teoretik – jakožto autor abstraktní a složité teorie – dosáhnout toho, aby jeho teorie byla praktikem využívána pro vysvětlení toho, co v praxi pozoruje či zakouší, musí ji propracovat fenomenologicky. Co to znamená? O tom nechť laskavý Kritický přítel popřemýšlí a dá vědět, k čemu dospěl…

Kritický přítel: Lze si to představit třeba tak, že …?

DiViva: Ano, třeba tak nějak. Mimochodem, s potěšením sleduji, jak plodnou edukační situaci se nám v rámci tohoto dialogu podařilo vytvořit. Inu, odvodit praktické konsekvence ze zdánlivě nepředstavitelné teorie – to je patrně to, oč tu běží…

následující rozhovor

12. 7. 2017

Do sekce "Programové texty" byla přidána stude obsahující kazuistiku výuky chemie.

11. 7. 2017

Byl zveřejněn videoreferát přinášející přednášku Jana Slavíka o transdisciplinární didaktice (přístupu a knize).

10. 7. 2017

Dne 29. června v Brně proběhla 5. oborovědidaktická konference.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.