Knižní publikace


Slavík, J., Stará, J., Uličná, K., & Najvar, P. et al. (2017). Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita.

 

Kniha představuje didaktickou kazuistiku jako nástroj pro kultivaci (oborově)didaktického myšlení. V první části je představen pojem kazuistika v souvislosti s výzkumem v klinických vědách. Zvláštní pozornost je potom věnována didaktickým kazuistikám a jejich roli v transdisciplinárním didaktickém výzkumu a představení transdidaktického přístupu využívajícího metodiku 3A. Druhou část knihy tvoří vybrané didaktické kazuistiky zpracované týmem oborových didaktiků a učitelů v praxi. Kniha navazuje na publikaci Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory autorů J. Slavíka, T. Janíka, P. Najvara a P. Knechta. 

 

Kniha je zdarma dostupná on-line či k zakoupení v tištěné verzi v Obchodním centru MU.


Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

 

Kniha pojednává o výzkumu výuky a její kvality a zároveň tematizuje vztah mezi teorií a praxí ve vzdělávání s ohledem na profesní přípravu učitelů. V první části jsou osvětlovány filozofické a teoretické předpoklady metodologie výzkumu zaměřeného nejenom na analýzu tvorby učebního prostředí ve výuce, ale také na hodnocení její kvality. Druhá část je věnována objasnění výzkumného přístupu nazvaného metodika 3A. V poslední části knihy jsou uvedeny výsledky výzkumu metodikou vícepřípadové studie v pojetí metodiky 3A. Kniha představuje transdisciplinární didaktiku (transdidaktiku) jako přístup, jenž usiluje o abstrakci a zobecnění oborovědidaktického vědění napříč obory.

 

Knihu lze zakoupit v tištěné verzi v Obchodním centru MU.


Stuchlíková, I., & Janík, T. et al. (2015). Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita.

 

Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni. Jejich agenda sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legitimizaci a didaktickou transformaci obsahů až k metodické strukturaci učebních procesů. Problémem českého školství je, že oborové didaktiky u nás nebyly po dlouhou dobu s náležitými nároky systematicky pěstovány. Přesto se rozvinuly do podoby relativně svébytných vědních disciplín, jak o tom svědčí tato kniha. Jejím cílem je podat pohled na vývoj a stav oborových didaktik v České republice a naznačit perspektivy jejich dalšího směřování. 

 

Kniha je zdarma dostupná on-line či k zakoupení v tištěné verzi v Obchodním centru MU.


Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Minaříková, E., Lukavský, J., Sliacky, J., Šalamounová, Z., Šebestová, S., Vondrová, N., & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

 

Kniha představuje koncepci obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky. Důsledně realizuje obrat k obsahové dimenzi učebních procesů, jejichž poznání je základem didaktiky. Didaktika řeší otázku, jak účinně vyučovat a učit se tomu, co je kulturně hodnotné a pro jedince smysluplné. Odtud vyplývá důraz na vzdělávací obsah, který však není chápán jako statický soubor pamětních položek, ale jako celkový vzdělávací potenciál oborů, s nimiž se žáci ve výuce setkávají. Kvalita je zde chápána dynamicky – s ohledem na to, jak učitel připravuje, realizuje a vyhodnocuje výuku. Ohled na kvalitu – jakožto rozlišování mezi profesionálně lepším a profesionálně horším postupem – je provázen zvažováním a zdůvodňováním alternativ. Princip této metodiky je ilustrován na desítce didaktických kazuistik zpracovaných za různé obory školního vzdělávání.

Kniha je zdarma k dispozici v čítárně MU.


Slavík, J., Chrz, V., Štech, S. et al. (2014). Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum.

 

Tvorba anebo tvořivost, založená na myšlence osvobození a rozvíjení lidské přirozenosti, patřila k velkým tématům modernistické psychologie i pedagogiky a zájem o ni setrvává i v dnešním školském diskurzu. V něm se vyzdvihuje především originalita a flexibilita jednotlivce jako důležitý předpoklad úspěchu v současné společnosti. Tato kniha nabízí odlišnou koncepci. Vychází z pojetí tvorby jakožto artikulace či formulace díla, které má obsah. Zvláštní zřetel k obsahu tvorby a k možnostem jeho efektivní a působivé formulace v určitém výkladovém kontextu přináší podstatnou změnu hlediska. Vede totiž k přehodnocení původního individualistického pojetí z intersubjektivní perspektivy: zdůrazňuje situovanost tvorby do určitého kulturního rámce. 

Knihu si lze objednat v e-shopu Knihkupectví Karolinum.


Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

 

Českému čtenáři se po deseti letech od svého původního vydání dostává do rukou kniha, která nabízí nový pohled na vztah praxe a teorie v učitelském vzdëlávání. Text je syntézou předchozích prací autorů a jeho unikátnost spočívá v tom, že představuje ucelenou koncepci učitelského vzdëlávání. Ta staví na solidních základech a explicitně formulovaných pedagogických a psychologických východiscích a zároveň se v mnohém liší od tradičních a dodnes široce realizovaných přístupů k učitelskému vzdělávání. 

 

 

Knihu si lze objednat v nakladatelství Paido.

 

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.