Knižní publikace


Štěpáník, S. (2020). Výuka češtiny mezi tradicí a inovací. Praha: Academia.

 

Odborná monografie Mezi tradicí a inovací ve výuce češtiny analyzuje minulost a současnost a navrhuje budoucnost výuky mateřského jazyka v české základní škole. Díky výzkumu reálné vyučovací praxe je ojedinělým zdrojem pohledu na kvalitu současného vzdělávání v českém jazyce na 1. i 2. stupni ZŠ. Její význam spočívá v tom, že zkoumá procesy ve výuce a navrhuje jejich zlepšení, čímž jde k jádru problémů výuky češtiny a také k podstatě pohybu na ose mezi tradicí a inovací v pedagogické praxi. Svým zaměřením na kvalitu výuky monografie zapadá do proudu jak současné transdisciplinární didaktiky, tak samého středu myšlení v oborové didaktice češtiny. 

 

Kniha je k zakoupení v tištěné verzi v nakladatelství Academia.


Slavík, J., Hajerová Müllerová, L., & Soukupová, P. et al. (2017). Reflexe a hodnocení kvality výuky I. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

 

Reflexe a hodnocení kvality výuky I. je prvním dílem učebního textu, který vede své čtenáře budoucí učitele, k soustavnému promýšlení a zlepšování kvality didaktické práce se žáky ve výuce. Kniha je pojatá jako zdroj základních poznatků nabízejících odpovědi na nejdůležitější teoretické otázky a praktické problémy tzv. reflektivní praxe. Reflektivní praktik je učitel, který má zájem opakovaně čerpat poučení z pozorné reflexe své profesní činnosti. Jedno z moudrých přísloví praví: chceš-li někoho nasytit na jeden den, věnuj mu rybu, chceš-li ho nasytit na celý život, nauč ho lovit. Tato učebnice si klade za cíl pomoci svým čtenářům lovit poznání během celého jejich profesního života: získávat důležité informace pro zvyšování kvality výuky přímo z vlastní učitelské praxe. 

 

Kniha je k zakoupení v tištěné verzi v komerčních knihkupectvích.


Jáč, M., Kopecká, J., Morris, M., & Vránová, O. (2019). Didaktické kazuistiky výuky přírodopisu a biologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

 

Monografie představuje originální, inovativní a velmi cenný příspěvek didaktiky biologie a předkládá závěry rozsáhlého kvalitativního výzkumu založeného na hloubkové analýze 18 výukových kazuistik videohospitací biologie přinášející výrazný posun v nahlížení na kvalitu výuky přírodopisu a biologie na základních i středních školách. Vymezuje posuzované parametry (didaktické formalismy jako odcizené poznávání, utajené poznávání včetně zavádějícího poznávání a poznávání nezavršené, ale i zúčastněné - konstruující poznávání) s jasně formulovanými závěry a zjištěními podloženými rozsáhlou diskusí vycházející ze současných trendů oborových didaktik u nás i v zahraničí. Je přínosem nejen pro didaktiku biologie, ale obsahuje přesahy do dalších oborových didaktik, hlavně přírodovědných předmětů. 

 

Kniha je zdarma dostupná na webových stránkách katedry biologie PdF UP.


Slavík, J., Stará, J., Uličná, K., & Najvar, P. et al. (2017). Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita.

 

Kniha představuje didaktickou kazuistiku jako nástroj pro kultivaci (oborově)didaktického myšlení. V první části je představen pojem kazuistika v souvislosti s výzkumem v klinických vědách. Zvláštní pozornost je potom věnována didaktickým kazuistikám a jejich roli v transdisciplinárním didaktickém výzkumu a představení transdidaktického přístupu využívajícího metodiku 3A. Druhou část knihy tvoří vybrané didaktické kazuistiky zpracované týmem oborových didaktiků a učitelů v praxi. Kniha navazuje na publikaci Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory autorů J. Slavíka, T. Janíka, P. Najvara a P. Knechta. 

 

Kniha je zdarma dostupná v čítárně MU či k zakoupení v tištěné verzi v Obchodním centru MU.


Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

 

Kniha pojednává o výzkumu výuky a její kvality a zároveň tematizuje vztah mezi teorií a praxí ve vzdělávání s ohledem na profesní přípravu učitelů. V první části jsou osvětlovány filozofické a teoretické předpoklady metodologie výzkumu zaměřeného nejenom na analýzu tvorby učebního prostředí ve výuce, ale také na hodnocení její kvality. Druhá část je věnována objasnění výzkumného přístupu nazvaného metodika 3A. V poslední části knihy jsou uvedeny výsledky výzkumu metodikou vícepřípadové studie v pojetí metodiky 3A. Kniha představuje transdisciplinární didaktiku (transdidaktiku) jako přístup, jenž usiluje o abstrakci a zobecnění oborovědidaktického vědění napříč obory.

 

Kniha je zdarma k dispozici v čítárně MU.


Stuchlíková, I., & Janík, T. et al. (2015). Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita.

 

Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni. Jejich agenda sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legitimizaci a didaktickou transformaci obsahů až k metodické strukturaci učebních procesů. Problémem českého školství je, že oborové didaktiky u nás nebyly po dlouhou dobu s náležitými nároky systematicky pěstovány. Přesto se rozvinuly do podoby relativně svébytných vědních disciplín, jak o tom svědčí tato kniha. Jejím cílem je podat pohled na vývoj a stav oborových didaktik v České republice a naznačit perspektivy jejich dalšího směřování. 

 

Kniha je zdarma dostupná v čítárně MU či k zakoupení v tištěné verzi v Obchodním centru MU.


Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Minaříková, E., Lukavský, J., Sliacky, J., Šalamounová, Z., Šebestová, S., Vondrová, N., & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

 

Kniha představuje koncepci obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky. Důsledně realizuje obrat k obsahové dimenzi učebních procesů, jejichž poznání je základem didaktiky. Didaktika řeší otázku, jak účinně vyučovat a učit se tomu, co je kulturně hodnotné a pro jedince smysluplné. Odtud vyplývá důraz na vzdělávací obsah, který však není chápán jako statický soubor pamětních položek, ale jako celkový vzdělávací potenciál oborů, s nimiž se žáci ve výuce setkávají. Kvalita je zde chápána dynamicky – s ohledem na to, jak učitel připravuje, realizuje a vyhodnocuje výuku. Ohled na kvalitu – jakožto rozlišování mezi profesionálně lepším a profesionálně horším postupem – je provázen zvažováním a zdůvodňováním alternativ. Princip této metodiky je ilustrován na desítce didaktických kazuistik zpracovaných za různé obory školního vzdělávání.

Kniha je zdarma dostupná v čítárně MU.


Slavík, J., Chrz, V., Štech, S. et al. (2014). Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum.

 

Tvorba anebo tvořivost, založená na myšlence osvobození a rozvíjení lidské přirozenosti, patřila k velkým tématům modernistické psychologie i pedagogiky a zájem o ni setrvává i v dnešním školském diskurzu. V něm se vyzdvihuje především originalita a flexibilita jednotlivce jako důležitý předpoklad úspěchu v současné společnosti. Tato kniha nabízí odlišnou koncepci. Vychází z pojetí tvorby jakožto artikulace či formulace díla, které má obsah. Zvláštní zřetel k obsahu tvorby a k možnostem jeho efektivní a působivé formulace v určitém výkladovém kontextu přináší podstatnou změnu hlediska. Vede totiž k přehodnocení původního individualistického pojetí z intersubjektivní perspektivy: zdůrazňuje situovanost tvorby do určitého kulturního rámce. 

Knihu si lze objednat v e-shopu Knihkupectví Karolinum.


Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

 

Českému čtenáři se dostává do rukou kniha, která nabízí nový pohled na vztah praxe a teorie v učitelském vzdělávání. Text je syntézou předchozích prací autorů a jeho unikátnost spočívá v tom, že představuje ucelenou koncepci učitelského vzdělávání založenou na důsledném propojování praxe s teorií. 

 

 

Kniha je rozebrána.

 

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.