Prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Je absolventem oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy (se zaměřením na německý jazyk) na Pedagogické fakultě MU a magisterského oboru Educational Management na University of Derby (UK). Na Pädagogische Akademie des Bundes in Wien absolvoval roční kurz dalšího vzdělávání "Lehrgang Reformpädagogik". V letech 2001-2004 studoval doktorské studium Pedagogika na PdF MU a na částečný úvazek vyučoval na základní škole. V roce 2008 se habilitoval a v roce 2018 získal profesuru v oboru Pedagogika na MU, kde vede Institut výzkumu školního vzdělávání. V letech 2009–2011 souběžně působil ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, kde vedl výzkum kurikulární reformy. Je vedoucím redaktorem časopisu Pedagogická orientace. Odborně se zaměřuje na problematiku učitelské profesionalizace, kurikula a vyučování a učení. Metodologicky se profiluje v oblasti výzkumu založeného na analýze videozáznamu. Na PdF MU vyučuje metodologii vědecké práce, komparativní pedagogiku a didaktiku. Zkušenosti s vedením kurzů dalšího vzdělávání učitelů získal v projektu COMENIUS 2.1 – EIS.WEB – Europäische-innovative Schulentwicklung im World-Wide-Web v Rakousku a Itálii.

 

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Vystudoval obor Učitelství ruského jazyka a výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Mnoho let vyučoval výtvarnou výchovu a ruský jazyk na základní škole v Praze a výtvarnou výchovu na několika gymnáziích v Praze. V roce 1996 byl habilitován docentem pro obor teorie výtvarné výchovy. Od roku 1983 dosud působí v pedagogické školní praxi a vede odborné semináře dalšího vzdělávání pro učitele i arteterapeutické výcviky. Je zakládajícím členem Asociace výtvarných pedagogů (AVP) a České arteterapeutické asociace (ČAA). V letech 1997-2002 se společně s H. Novákovou podílel na vedení arteterapeutického výcviku pořádaného ČAA. Vyučuje na katedře výtvarné kultury PdF ZČU v Plzni a na katedře výtvarné výchovy PdF UK v Praze. Specializuje se na umělecké obory ve všeobecném vzdělávání, na arteterapii a transdisciplinárně pojatou didaktiku. Publikoval více než 120 odborných statí a výzkumných sdělení v našich i zahraničních časopisech nebo sbornících. Spolupodílel se například i na vzniku metodik Výtvarné čarování - artefiletika pro předškoláky a mladší školáky a Dívej se, tvoř a povídej (pro předškolní a primární vzdělávání) a je autorem monografií Hodnocení v současné škole, Od výrazu k dialogu ve výchově – Artefiletika, Umění zážitku, zážitek umění.

 

Doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Absolvent oboru Učitelství zeměpisu a občanské výchovy pro základní školy na Pedagogické fakultě MU. Absolvoval doktorský studijní program Pedagogika na téže fakultě (školitel doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.). Od roku 2005 vyučuje na částečný úvazek zeměpis na základní škole. Na Pedagogické fakultě MU vede semináře obecné didaktiky. Výzkumně se zaměřuje zejména na výzkum kurikula (kurikulární studia), školní vyučování a učení (trandisciplinární didaktika) a vybrané problémy didaktiky geografie. Metodologicky se profiluje v oblasti výzkumu založeného na obsahové analýze kurikulárních dokumentů. Působí také v redakci časopisu Pedagogická orientace.

 

Doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Na Pedagogické fakultě MU v Brně vystudoval obory Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací anglický jazyk, Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a Učitelství anglického jazyka pro střední školy. Je absolventem doktorského studijního programu Pedagogika na téže fakultě. Tam se také v roce 2018 habilitoval v oboru Pedagogika. Působí na Katedře primární pedagogiky a v Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU a také na Ústavu školní pedagogiky na FHS UTB. Je členem České asociace pedagogického výzkumu a České pedagogické společnosti. Odborně se zaměřuje na problematiku výzkumu realizovaného kurikula (výuky) a také na problematiku expertnosti v učitelství. Na na katedře primární pedagogiky PdF MU přednáší a vede semináře ke školní pedagogice a metodologii pedagogického výzkumu, na Ústavu školní pedagogiky FHS UTB participuje na výuce ve studijním programu Předškolní pedagogika.

 

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.