Transdisciplinarita – sdílení – síťování
jako výzva na horizontu oborových didaktik

Konferenci pořádala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

Konference se uskutečnila ve čtvrtek 29. června 2017 od 10:00 do 16:00
v prostorách Pedagogické fakulty MU (budovy Poříčí 7/9).

 

Cíle konference

Oborové didaktiky se v posledních letech úspěšně rozvíjejí a konstituují oborové komunity naplňující svůj specifický program. V interakci s tím se rozvíjí také společná základna oborových didaktik, která umožňuje řešit otázky jdoucí napříč oborovědidaktickým spektrem. Donedávna tuto funkci plnila pracovní skupina Akreditační komise pro oborové didaktiky, poté ji převzala „stálá“ konference oborových didaktik (SKODA) na Pedagogické fakultě MU. Jejím cílem je nastolovat zastřešující i průřezová témata a přivádět ke společné řeči didaktiky různých oborů.

 

Program konference

  JEDNÁNÍ V PLÉNU
(Galerie RUV, Brno – Poříčí 7/9)
10:00 – 10:15 Zahájení konference
Tomáš Janík
10:15 – 10:45 Princip transdisciplinarity v přípravě učitelů prvního stupně základních škol: Možnost nebo nutnost?
Hana Lukášová a Adriana Wiegerová
10:45 – 11:15 Cesta k mezioborovému výzkumu profesního vidění u budoucích učitelů
Naďa Vondrová
11:15 – 11:45 Transdisciplinární didaktika: O učitelském sdílení a zvyšování kvality napříč obory
Jan Slavík et al.
11:45 – 12:00 Transdisciplinární didaktika: Pohled kritického přítele a kmotra v jedné osobě
Vlastimil Švec
12:00 – 13:30 Diskuse řízená a neřízená − přestávka
12:15 – 13:15 Přestávka
   
  JEDNÁNÍ V SEKCÍCH
  Sekce 1: Transdisciplinarita, sdílení a síťování
v didaktikách jazyků a přírodních věd
(Galerie RUV, Poříčí 7/9)
13:30 – 14:00 Literární a estetická výchova – dílčí vazby i specifika (nejen) z historické perspektivy
Jitka Zítková
14:00 – 14:30 Projekty s divadlem v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
14:30 – 15:00 Všeobecnost a odbornost – věčné dilema 
Jaroslav Lindr
15:00 – 15:30 Možné proměny (fyzikálního) kurikula: dialog kultur
Vojtěch Žák
15:30 – 16:00 Různé – příležitostné informace o projektech, možnostech spolupráce apod.
   
  Sekce 2: Transdisciplinarita, sdílení a síťování
v didaktikách sociohumanitních a expresivních oborů
(zasedací místnost děkanátu, Poříčí 7/9)
13:30 – 14:00 Jak v didaktice geografie sázíme stromy aneb aplikace Brunerova konceptu do výuky geografie
Miroslav Marada, Dana Řezníčková et al.
14:00 – 14:30 Rozvoj konceptuálních a procedurálních znalostí (nejen) ve výuce dějepisu
Hana Havlůjová
14:30 – 15:00 Psychodidaktika, ontodidaktika, neurodidaktika, nejen expresivních předmětů, v transmisivním poli profesní přípravy budoucích učitelů předškolního, základního a středoškolského vzdělávání
Danuše Sztablová
15:00 – 15:30 Didaktika psychologie – co se u nás kolem ní děje
Alena Nohavová
15:30 – 16:00 Různé – příležitostné informace o projektech, možnostech spolupráce apod.

 


V rámci doprovodného programu konference byla pokřtěna a do oběhu uvedena kniha 
Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita. 

 

Z konference nebyl vydán sborník příspěvků. 

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.