Cyklus oborovědidaktických konferencí


Oborové didaktiky jsou profesními a vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni. Jejich agenda sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legitimizaci a didaktickou transformaci obsahů až k metodické strukturaci učebních procesů. Klíčovou roli sehrávají v učitelském vzdělávání – napomáhají tomu, aby (budoucí) učitelé zvládli obor pod zorným úhlem jeho zprostředkování různým skupinám adresátů. Oborové didaktiky jsou v tomto smyslu nejen předpokladem zachování a reprodukce oborů, ale také připomínkou jejich kultivace a dalšího rozvoje.

Od roku 2015 je na Pedagogické fakultě MU realizován cyklus oborovědidaktických konferencí k aktuálním tématům oborových didaktik. V roce 2015 se konference věnovaly problematice pojetí oborových didaktik a jejich roli v učitelském vzdělávání, v roce 2016 se pokračuje tématy adresujícími metodologické otázky oborových didaktik a problém oborovědidaktické dimenze kvality výkonu učitelské profese. Pro rok 2017 jsou plánována témata z pomezí oborových didaktik a kurikulárních studií. Konference jsou pořádány ve spolupráci s pracovní skupinou pro Oborové didaktiky Akreditační komise a těší se zájmu nejen oborových didaktiků z fakult připravujích učitele, ale také učitelů z praxe a zástupců dalších institucí (NÚV, ČŠI, NIDV, profesní asociace, neziskové organizace opod.).

 

O strategickém směřování ve školství: reflexe proměn ve vzdělávací politice (červen 2019)

Konference bude zaměřena na širší rámec vývoje ve vzdělávací politice. Její součástí budou kulatý stůl a veřejná konzultace se zástupci praxe (učiteli a řediteli) a vzdělavateli učitelů k problematice podpory pracovníků ve školství.

 

Konstruktivistické prvky ve vzdělávání v perspektivě (nejen) oborových didaktik (prosinec 2018)

Konference bude věnována problematice konstruktivistických přístupů ve vzdělávání, a to v perspektivě (nejen) oborových didaktik jazykového, humanitního, matematického či přírodovědného zaměření.

 

Společenství praxe jako princip (spolu)práce v oborových didaktikách (červen 2018)

Konference byla sedmým setkáním v rámci cyklu oborovědidaktických konferencí na PdF MU. Tentokrát nabídla předběžnou bilanci toho, jak vznikají společenství praxe, k čemu směřují, jakých výsledků dosahují, i toho, s jakými problémy se potýkají a jak je řeší.

 

(K) čemu učit ve škole: vybrané problémy kurikula v oborovědidaktických souvislostech (prosinec 2017)

Konference byla šestým setkáním v rámci cyklu oborovědidaktických konferencí na PdF MU. Tentokrát reagovala na skutečnost, že problémy kurikula – zejména vymezování a zdůvodňování cílů a obsahů školního vzdělávání – se opět dostávají na okraj zájmu.

 

Transdisciplinarita – sdílení – síťování jako výzva na horizontu oborových didaktik (červen 2017)

Konference byla pátým setkáním v rámci cyklu oborovědidaktických konferencí na PdF MU. Nabídla prostor pro prezentaci a diskusi příspěvků k problematice transdisciplinarity, sdílení a síťování v oborových didaktikách.

 

Učebnice v oborovědidaktických souvislostech (prosinec 2016)

Konference byla již čtvrtým setkáním v rámci cyklu oborovědidaktických konferencí pořádaných Institutem výzkumu školního vzdělávání. Jejím cílem bylo nabídnout prostor pro prezentaci příspěvků v oblasti tvorby, hodnocení a používání učebnic a vytvořit platformu pro jejich odbornou diskusi.

 

Mezi teorií a praxí: metodologie zkoumání procesů výuky (duben 2016)

Konference si klade za cíl představit různé metodologické přístupy, které s oporou o analýzu reálných výukových situací ukládají didaktické poznatky ve formě případových studií výukových situaci (kazuistik). Podrobněji bude představen obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Ten staví na analýze edukačních procesů přímo ve výuce, která usiluje o získávání poznatků co možno nejbližších reálné zkušenosti učitelů. To má pomoci porozumět učitelským postupům natolik, abychom mohli učitelům poskytovat náhled na jejich práci s cílem ji zlepšovat.

 

Pojetí a role oborových didaktik v učitelském vzdělávání (říjen 2015)

Cílem konference bylo podpořit tvůrce kurikulárních a výukových modelů v programech učitelského vzdělávání tím, že jim byla nabídnuta jako platforma pro inventarizaci a analýzu přístupů uplatňovaných na fakultách připravujících učitele v České republice (popř. v zahraničí). V diskusi byly posouzeny možnosti a meze těchto modelů mj. s ohledem na Rámcovou koncepci přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol a získány podněty pro následné rozpracování profilu absolventa a neopominutelných obsahů učitelské přípravy v jeho oborovědidaktické složce.

 

Oborové didaktiky: vývoj — stav — perspektivy (červen 2015)

Problémem českého školství je, že oborové didaktiky u nás nebyly dlouhou dobu s náležitými nároky systematicky pěstovány. Přesto se rozvinuly do podoby relativně svébytných disciplín, které mohou (perspektivně) naplňovat zmíněné úlohy. Dokladem jejich vzestupu je kromě jiného monografie Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy, která vyšla v nakladatelství Masarykovy univerzity. Její editoři, autoři i recenzenti se k vybraným problémům oborových didaktik vyjádřili ve svých referátech.

 

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.