Učebnice v oborovědidaktických souvislostech:
tvorba – hodnocení – používání

Konferenci pořádala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

Konference se uskutečnila ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 10:00 do 16:00
v prostorách Pedagogické fakulty MU (budovy Poříčí 7/9 a Poříčí 31).

 

Cíle konference

Problematika učebnic jako tradičního didaktického prostředku pro vzdělávání a sebevzdělávání je dlouhodobě předmětem zájmu jak pedagogického výzkumu, tak pedagogické praxe. Aktuálně vyvstává potřeba diskuse poznatků v oblasti tvorby, hodnocení i samotného používání učebnic např. v souvislosti s kurikulárními změnami, novými didaktickými přístupy a průnikem informačních a komunikačních technologií do vzdělávání.

Konference byla již čtvrtým setkáním v rámci cyklu oborovědidaktických konferencí pořádaných Institutem výzkumu školního vzdělávání. Jejím cílem bylo nabídnout prostor pro prezentaci příspěvků v oblasti tvorby, hodnocení a používání učebnic a vytvořit platformu pro jejich odbornou diskusi.

Vedle obecněji zaměřených referátů v plénu byly prezentovány příspěvky tematicky rozdělené do tří sekcí:

  • 1. sekce: Učebnice ve výuce jazyků
  • 2. sekce: Učebnice ve výuce přírodovědných oborů a matematiky
  • 3. sekce: Učebnice ve výuce společenskovědních a uměnovědných oborů

 

Program konference

  JEDNÁNÍ V PLÉNU
(Galerie RUV, Brno – Poříčí 7/9)
10:00 – 10:15 Zahájení konference
Tomáš Janík
10:15 – 10:45 Učebnice a učebnicové vědění – jejich postavení ve vědecké a edukační kultuře
Zdeněk Beneš
10:45 – 11:15 Schvalování učebnic v Česku: kritická analýza
Petr Knecht
11:15 – 11:45 Scaffoldingové strategie ve výukových materiálech: možnosti zkoumání role výukových materiálů při podpoře učení žáků
Zuzana Sikorová, Iva Červenková & Denisa Labischová
11:45 – 12:00 Diskuse
12:00 – 13:15 Přestávka
   
  JEDNÁNÍ V SEKCÍCH
  1. sekce: Učebnice ve výuce jazyků
(místnost 33, Poříčí 31)
Moderují Karolína Pešková & Eva Ellederová) 
 13:15   Čeština zajímavě a komunikativně I a II (Květa Klímová & Ivana Kolářová)
13:30   Čítanky = učebnice literární výchovy? (Jitka Zítková)
13:45   Diskuse
13:55   Přestávka
14:15   Didaktický potenciál učebnic němčiny
   k rozvoji interkulturní komunikační kompetence (Karolína Pešková)
 14:30   Specifika výběru učebnice ruštiny jako dalšího cizího jazyka (Lenka Rozboudová)
 14:45   Diskuse
 15:00   Postery
   • Úroveň jazykového obsahu učebnic francouzštiny pro základní školy (Petra Suquet)
   Projekt konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku ESP (Eva Ellederová)
   Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence
      v učebnicích anglického jazyka (Pavla Jahodová)
   Analýza literárních textů v učebnicích německého jazyka (Petra Chládková)
   
  2. sekce: Učebnice ve výuce přírodovědných oborů a matematiky
(Galerie RUV, Poříčí 7/9)
Moderují Petr Najvar & Eva Minaříková
13:15   Učebnice pro malé vědce (Hana Cídlová)
13:30   Učebnice a charakter vzdělávacího procesu (František Kuřina)
13:45   Učebnice matematiky − proč, jaké a pro koho? (Růžena Blažková)
14:00   Současný kritický stav nabídky učebnic pro výuku informaticky zaměřených předmětů v ČR:
   Ukázky některých přístupů k tvorbě učebnic u nás a v zahraničí (Miroslava Černochová)
14:15   Strukturní komponenty elektronických učebnic
   ve vybraných kapitolách matematiky (Klára Vocetková)
14:30   Diskuse
14:40   Přestávka 
14:55   Hodnocení nonverbálních prvků v učebnicích geometrie 2. stupně ZŠ (Martin Günzel)
15:10   Vzdělávací komiksy a možnosti jejich využití v přírodovědné výuce (Eva Trnová & Tomáš Janko)
15:25   Analýza učiva o řasách
   ve vybraných učebnicích přírodopisu (Libuše Vodová, Blažena Brabcová & Kateřina Hvězdová)
15:40   Několik poznámek k učebnicím matematiky a fyziky pro SOŠ (Miroslav Bartošek)
15:55   Diskuse 
   
  3. sekce: Učebnice ve výuce společenskovědních a uměnovědných oborů
(zasedací místnost děkanátu, Poříčí 7/9)
Moderují Miroslav Janík & Petr Knecht
13:15   Učebnice výtvarné výchovy – antropologie viditelného světa (Marie Fulková)
13:30   Estetické nároky na učební texty (Helena Kafková)
13:45   Učebnice zeměpisu a příležitosti k učení (Eduard Hofmann)
14:00   Digitální učebnice (Ivan Lukáš & Luděk Jančář)
14:15   Diskuse
14:25   Přestávka
14:40   Osobnosti a události v historické části učebnic
   pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Ondřej Šimik)
14:55   Demokratické prvky v učebnicích: fráze nebo světonázor (Jana Kubrická)
15:10   Sémantické a didaktické aspekty analýzy textu (Dušan Klapko)
  Poster
• Učitelovo užívání učebnic prvouky a vlastivědy (Jana Stará)
15:35   Diskuse

 

Pozvánka na konferenci.

Výstupem z konference je Komuniké publikované 5. 2. 2017.

12. 7. 2017

Do sekce "Programové texty" byla přidána stude obsahující kazuistiku výuky chemie.

11. 7. 2017

Byl zveřejněn videoreferát přinášející přednášku Jana Slavíka o transdisciplinární didaktice (přístupu a knize).

10. 7. 2017

Dne 29. června v Brně proběhla 5. oborovědidaktická konference.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.