Učebnice v oborovědidaktických souvislostech:
tvorba – hodnocení – používání

Konferenci pořádala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

Konference se uskutečnila ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 10:00 do 16:00
v prostorách Pedagogické fakulty MU (budovy Poříčí 7/9 a Poříčí 31).

 

Cíle konference

Problematika učebnic jako tradičního didaktického prostředku pro vzdělávání a sebevzdělávání je dlouhodobě předmětem zájmu jak pedagogického výzkumu, tak pedagogické praxe. Aktuálně vyvstává potřeba diskuse poznatků v oblasti tvorby, hodnocení i samotného používání učebnic např. v souvislosti s kurikulárními změnami, novými didaktickými přístupy a průnikem informačních a komunikačních technologií do vzdělávání.

Konference byla již čtvrtým setkáním v rámci cyklu oborovědidaktických konferencí pořádaných Institutem výzkumu školního vzdělávání. Jejím cílem bylo nabídnout prostor pro prezentaci příspěvků v oblasti tvorby, hodnocení a používání učebnic a vytvořit platformu pro jejich odbornou diskusi.

Vedle obecněji zaměřených referátů v plénu byly prezentovány příspěvky tematicky rozdělené do tří sekcí:

  • 1. sekce: Učebnice ve výuce jazyků
  • 2. sekce: Učebnice ve výuce přírodovědných oborů a matematiky
  • 3. sekce: Učebnice ve výuce společenskovědních a uměnovědných oborů

 

Program konference

  JEDNÁNÍ V PLÉNU
(Galerie RUV, Brno – Poříčí 7/9)
10:00 – 10:15 Zahájení konference
Tomáš Janík
10:15 – 10:45 Učebnice a učebnicové vědění – jejich postavení ve vědecké a edukační kultuře
Zdeněk Beneš
10:45 – 11:15 Schvalování učebnic v Česku: kritická analýza
Petr Knecht
11:15 – 11:45 Scaffoldingové strategie ve výukových materiálech: možnosti zkoumání role výukových materiálů při podpoře učení žáků
Zuzana Sikorová, Iva Červenková & Denisa Labischová
11:45 – 12:00 Diskuse
12:00 – 13:15 Přestávka
   
  JEDNÁNÍ V SEKCÍCH
  1. sekce: Učebnice ve výuce jazyků
(místnost 33, Poříčí 31)
Moderují Karolína Pešková & Eva Ellederová) 
 13:15   Čeština zajímavě a komunikativně I a II (Květa Klímová & Ivana Kolářová)
13:30   Čítanky = učebnice literární výchovy? (Jitka Zítková)
13:45   Diskuse
13:55   Přestávka
14:15   Didaktický potenciál učebnic němčiny
   k rozvoji interkulturní komunikační kompetence (Karolína Pešková)
 14:30   Specifika výběru učebnice ruštiny jako dalšího cizího jazyka (Lenka Rozboudová)
 14:45   Diskuse
 15:00   Postery
   • Úroveň jazykového obsahu učebnic francouzštiny pro základní školy (Petra Suquet)
   Projekt konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku ESP (Eva Ellederová)
   Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence
      v učebnicích anglického jazyka (Pavla Jahodová)
   Analýza literárních textů v učebnicích německého jazyka (Petra Chládková)
   
  2. sekce: Učebnice ve výuce přírodovědných oborů a matematiky
(Galerie RUV, Poříčí 7/9)
Moderují Petr Najvar & Eva Minaříková
13:15   Učebnice pro malé vědce (Hana Cídlová)
13:30   Učebnice a charakter vzdělávacího procesu (František Kuřina)
13:45   Učebnice matematiky − proč, jaké a pro koho? (Růžena Blažková)
14:00   Současný kritický stav nabídky učebnic pro výuku informaticky zaměřených předmětů v ČR:
   Ukázky některých přístupů k tvorbě učebnic u nás a v zahraničí (Miroslava Černochová)
14:15   Strukturní komponenty elektronických učebnic
   ve vybraných kapitolách matematiky (Klára Vocetková)
14:30   Diskuse
14:40   Přestávka 
14:55   Hodnocení nonverbálních prvků v učebnicích geometrie 2. stupně ZŠ (Martin Günzel)
15:10   Vzdělávací komiksy a možnosti jejich využití v přírodovědné výuce (Eva Trnová & Tomáš Janko)
15:25   Analýza učiva o řasách
   ve vybraných učebnicích přírodopisu (Libuše Vodová, Blažena Brabcová & Kateřina Hvězdová)
15:40   Několik poznámek k učebnicím matematiky a fyziky pro SOŠ (Miroslav Bartošek)
15:55   Diskuse 
   
  3. sekce: Učebnice ve výuce společenskovědních a uměnovědných oborů
(zasedací místnost děkanátu, Poříčí 7/9)
Moderují Miroslav Janík & Petr Knecht
13:15   Učebnice výtvarné výchovy – antropologie viditelného světa (Marie Fulková)
13:30   Estetické nároky na učební texty (Helena Kafková)
13:45   Učebnice zeměpisu a příležitosti k učení (Eduard Hofmann)
14:00   Digitální učebnice (Ivan Lukáš & Luděk Jančář)
14:15   Diskuse
14:25   Přestávka
14:40   Osobnosti a události v historické části učebnic
   pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Ondřej Šimik)
14:55   Demokratické prvky v učebnicích: fráze nebo světonázor (Jana Kubrická)
15:10   Sémantické a didaktické aspekty analýzy textu (Dušan Klapko)
  Poster
• Učitelovo užívání učebnic prvouky a vlastivědy (Jana Stará)
15:35   Diskuse

 

Pozvánka na konferenci.

Výstupem z konference je Komuniké publikované 5. 2. 2017.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.