Etapa B: přípravné učitelské vzdělávání

 

V čem je problém?

 • Relativně slabá profesní orientace přípravného učitelského vzdělávání.
 • Ne zcela dokonalé sladění profilu absolventa a profilu začínajícího učitele.
 • Studenti učitelství jsou s nároky profese konfrontováni pozdě (vlivem strukturování mnohdy až v navazujícím magisterském studiu).
 • Nedostatečné zastoupení reflektovaných praxí, nemožnost realizovat klinické formy praxí (finanční náročnost).
 • Prozatím stále slabší zastoupení oborových didaktik v přípravném učitelském vzdělávání.
 • Nároky na výkon učitelské profese v kontextu měnících se požadavků na vzdělávání nejsou vymezeny, resp. se mění – z toho vyplývá, že je třeba řešit problém "nového" obsahu učitelské profese.

 

Jaká se nabízejí řešení?

 • Posilovat orientaci k učitelství.
 • Usilovat o sladění profilů absolventa s profily začínajícího učitele (vazba na Standard učitele).
 • Zvyšovat příležitosti pro sebepoznávání studentů v roli budoucích učitelů již od počátku Bc. studia.
 • Posílit reflektované / klinické praxe a prohloubit spolupráci se školami (zakotvit učitele, který vede praxe studentů, na úrovni specializační pozice).
 • Posílit roli oborových didaktik: rozvinout obsahově zaměřený přístup směřující k podpoře utváření didaktických znalostí obsahu u (budoucích) učitelů.

 

V září 2014 byla Akreditační komisí schválena Rámcová koncepce učitelské přípravy, jež je využívána při tvorbě a posuzování žádostí o učitelské studijní obory. Koncepce byla následně schválena i Poradou vedení MŠMT. Vedle ní vznikl v roce 2017 materiál MŠMT Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků.

 

Odkud lze čerpat inspiraci?

 

Odkazy

 • Strouhal M. et al. (2016). Učit se být učitelem: K vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha: Karolinum.
 • Stuchlíková, I., & Janík, T. (2017). Rámcová koncepce přípravného vzělávání učitelů aneb o hledání a nacházení konsensu mezi aktéry. Pedagogická orientace, 27(1), 243266. Dostupné z webových stránek časopisu Pedagogická orientace
 • Doulík, P., & Škoda, J. (2014). Příprava učitelů v kontextu kontinuální „optimalizace“. Pedagogická orientace, 24(5), 818837. Dostupné z webových stránek časopisu Pedagogická orientace
 • Mareš, J., & Stuchlíková, I. (2011). Pedagogické fakulty z pohledu akreditační komise vlády. Pedagogika, 61(4), 383–395. Dostupné z webových stránek časopisu Pedagogika 

 

 • Darling-Hammond, L., Hammerness, K., Grossman, P., Rust, F., & Shulman, L. (2005). The design of teacher education programs. In Linda Darling-Hammond & John Bransford (Eds.), Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do (s. 390441). Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Feiman-Nemser, S. (2001). From preparation to practice: Designing a continuum to strengthen and sustain teaching. Teachers college record, 103(6), 10131055.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.