Etapa B: přípravné učitelské vzdělávání

 

V čem je problém?

 • Relativně slabá profesní orientace přípravného učitelského vzdělávání.
 • Ne zcela dokonalé sladění profilu absolventa a profilu začínajícího učitele.
 • Studenti učitelství jsou s nároky profese konfrontováni pozdě (vlivem strukturování mnohdy až v navazujícím magisterském studiu).
 • Nedostatečné zastoupení reflektovaných praxí, nemožnost realizovat klinické formy praxí (finanční náročnost).
 • Prozatím stále slabší zastoupení oborových didaktik v přípravném učitelském vzdělávání.
 • Nároky na výkon učitelské profese v kontextu měnících se požadavků na vzdělávání nejsou vymezeny, resp. se mění – z toho vyplývá, že je třeba řešit problém "nového" obsahu učitelské profese.

 

Jaká se nabízejí řešení?

 • Posilovat orientaci k učitelství.
 • Usilovat o sladění profilů absolventa s profily začínajícího učitele (vazba na Standard učitele).
 • Zvyšovat příležitosti pro sebepoznávání studentů v roli budoucích učitelů již od počátku Bc. studia.
 • Posílit reflektované / klinické praxe a prohloubit spolupráci se školami (zakotvit učitele, který vede praxe studentů, na úrovni specializační pozice).
 • Posílit roli oborových didaktik: rozvinout obsahově zaměřený přístup směřující k podpoře utváření didaktických znalostí obsahu u (budoucích) učitelů.

 

V září 2014 byla Akreditační komisí schválena Rámcová koncepce učitelské přípravy, jež je využívána při tvorbě a posuzování žádostí o učitelské studijní obory. Koncepce byla následně schválena i Poradou vedení MŠMT. Vedle ní vznikl v roce 2017 materiál MŠMT Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků.

 

Odkud lze čerpat inspiraci?

 

Odkazy

 • Strouhal M. et al. (2016). Učit se být učitelem: K vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha: Karolinum.
 • Stuchlíková, I., & Janík, T. (2017). Rámcová koncepce přípravného vzělávání učitelů aneb o hledání a nacházení konsensu mezi aktéry. Pedagogická orientace, 27(1), 243266. Dostupné z webových stránek časopisu Pedagogická orientace
 • Doulík, P., & Škoda, J. (2014). Příprava učitelů v kontextu kontinuální „optimalizace“. Pedagogická orientace, 24(5), 818837. Dostupné z webových stránek časopisu Pedagogická orientace
 • Mareš, J., & Stuchlíková, I. (2011). Pedagogické fakulty z pohledu akreditační komise vlády. Pedagogika, 61(4), 383–395. Dostupné z webových stránek časopisu Pedagogika 

 

 • Darling-Hammond, L., Hammerness, K., Grossman, P., Rust, F., & Shulman, L. (2005). The design of teacher education programs. In Linda Darling-Hammond & John Bransford (Eds.), Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do (s. 390441). Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Feiman-Nemser, S. (2001). From preparation to practice: Designing a continuum to strengthen and sustain teaching. Teachers college record, 103(6), 10131055.
10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.