Databanka kazuistik – výukové situace a úvahy nad možnostmi jejich změn k lepšímu

Pochválen buď učitel, který zná dvacet, třicet nebo třeba sto padesát způsobů, jak vyučovat totéž jinak. Dost možná právě díky těmto znalostem je schopen vycházet vstříc žákům tak, aby se jeho vyučování zhodnocovalo v jejich učení. A dost možná právě toto zakládá učitelovu expertnost. 

Cílem Živé didaktiky je podporovat učitele při společném hledání, posuzování a prověřování způsobů, jak vyučovat totéž různými způsoby jinak. Spíše než o předkládání inspirací do výuky jde o to zapojit učitele do výzkumu  – konkrétně, přizvat je k analýzám výukových situací a k úvahám nad možnostmi jejich změn k lepšímu. Takto snad lze směřovat ke kvalitě výuky, tj. k objevení všech těch rozumně schůdných cest vedoucích k dobrým vzdělávacím výsledkům žáků. 

Na tomto místě jsou postupně uveřejňovány a k úvaze předkládány přepisy (popř. videozáznamy) autentických situací z výuky různých vyučovacích předmětů. Je tak činěno nikoliv proto, aby záznamy situací posloužily jako recept či námět k okamžitému využití ve vlastní výuce, ale proto, aby se v úvahách nad možnostmi jejich změn k lepšímu rozvíjel učitelský ostrovtip… 

Autoři převážně pracují se záznamy autentických výukových situací pořízenými v rámci některé z videostudií z posledních let. Vybrané situace prezentují zpravidla ve třech krocích: anotace, analýza, alterace.

Kazuistiky jsou prezentovány dle předmětových oblastí:

Jazykové předměty

Matematické předměty

Přírodovědné předměty

Společenskovědní předměty

Expresivní předměty

Tělesná výchova

Zhuštěný výklad toho, jakou roli hrají kazuistiky v transdidaktickém výzkumu a v klinických vědách, je k dispozici v Slavík, J., Najvar, P., Janík, T., & Uličná, K. (2017). Kazuistiky v transdidaktickém přístupu. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 11-46). Brno: Masarykova univerzita. Proces tvorby kazuistiky dle metodiky 3A je představen v kapitolách 8 a 9 knihy Janík, T., et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.