O strategickém směřování ve školství:
reflexe proměn ve vzdělávací politice

 

Konferenci pořádá Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 20. června 2019 od 10.00 do 16.00 
v prostorách Pedagogické fakulty MU (budovy Poříčí 7/9).

 

Cíle konference

Konference je zaměřena na širší rámec vývoje ve vzdělávací politice. V dopoledním bloku zazní plenární referáty k vybraným tématům vzdělávací politiky, jako jsou např. vzdělanostní nerovnosti, kurikulum, podpora učitelské profese. V odpoledním bloku budou prezentovány aktuální informace o přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a uskuteční se veřejná konzultace se zástupci praxe (učiteli a řediteli) a vzdělavateli učitelů k problematice podpory pracovníků ve školství.

Bližší informace o doprovodných aktivitách jsou k dispozici na webových stránkách S2030+.

 

 

Program konference

  (RUV, Poříčí 7/9)
10:00 Zahájení
zástupci PdF MU, ČPdS, MŠMT 

10:10 Slavnostní jmenování čestných členů České pedagogické společnosti
předseda ČPdS a předsedové poboček Brno, České Budějovice, Olomouc

U příležitosti konference budou slavnostně předány dekrety nově jmenovaným čestným členům ČPdS.

10:30 Kurikulární dokumenty na pozadí vzdělávacích politik v ČR: aneb co bychom neměli opakovat při dalších úpravách RVP 
Jan Tupý (nezávislý expert) 

11:00 Vývoj vzdělanostních nerovností v ČR v kontextu strategických dokumentů 
Jana Straková (Univerzita Karlova) 

11:30 Přestávka

12:00 Podpora profesionalizácie učiteľstva vo svetle vzdelávacích politík v SR 
Petra Fridrichová a Ivan Pavlov (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) 

12:30 Reflexe přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 
Petr Černikovský (Masarykova univerzita)

13:00 Přestávka

 

KULATÝ STŮL 
Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+
kulatý stůl na téma Podpora učitelů ve strategii 2030+

14:00 Shrnutí přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
zástupci MŠMT

14:15 Návrh cílů a strategických linií S2030+
Arnošt Veselý / Iva Stuchlíková

14:30 Veřejná konzultace ke strategické linii 2:
Podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání
moderuje Iva Stuchlíková

16:00 Závěr

 

Účastníci konference nehradí konferenční poplatek, z konference nebude vydán sborník příspěvků. 

Přihlášení na akci je možné prostřednictvím formuláře: https://forms.gle/snHCuE2XreEumZUW6.

Počet účastníků je omezen kapacitou sálu.

Další informace jsou dostupné na webu pedagogické fakulty.

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.