Cyklus oborovědidaktických konferencí


Oborové didaktiky jsou profesními a vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni. Jejich agenda sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legitimizaci a didaktickou transformaci obsahů až k metodické strukturaci učebních procesů. Klíčovou roli sehrávají v učitelském vzdělávání – napomáhají tomu, aby (budoucí) učitelé zvládli obor pod zorným úhlem jeho zprostředkování různým skupinám adresátů. Oborové didaktiky jsou v tomto smyslu nejen předpokladem zachování a reprodukce oborů, ale také připomínkou jejich kultivace a dalšího rozvoje.

Od roku 2015 je na Pedagogické fakultě MU realizován cyklus oborovědidaktických konferencí k aktuálním tématům oborových didaktik. Konference se průběžně věnují problematice pojetí oborových didaktik a jejich roli v učitelském vzdělávání, metodologickým otázkám oborových didaktik, oborovědidaktické dimenzi kvality výkonu učitelské profese, kurikulárním tématům spojeným s oborovými didaktikami apod. Konference jsou pořádány ve spolupráci s brněnskou pobočkou České pedagogické společnosti, případně s pracovní skupinou pro Oborové didaktiky Akreditační komise. Těší se zájmu nejen oborových didaktiků z fakult připravujících učitele, ale také učitelů z praxe a zástupců dalších institucí (NÚV, ČŠI, NIDV, profesní asociace, neziskové organizace apod.).

 

Didaktika jako „design science“: Výzvy spojené s tvorbou učebních prostředí (prosinec 2023)

Další ze seriálu oborovědidaktických konferencí si klade za cíl ukázat, že tvorba učebního prostředí je odborným problémem, který spadá do oblasti didaktiky a který neradno podcenit.

 

Oborové didaktiky: Inventura (p)o velké přestávce (prosinec 2022)

Konference je připravována s cílem ohlédnout se za oborovědidaktickými aktivitami realizovanými v průběhu doznívající pandemie nemoci covid-19 a obnovit setkávání nad aktuálními oborovědidaktickými tématy.

 

Pracovní setkání (workshop) ke tvorbě a využití didaktických kazuistik (listopad 2021)

Na akci byli zváni ti, kdo kazuistiky vytváří, vytvářeli, vytvářet budou nebo kdo s nimi chtějí nějak dále pracovat. V první části byly popsány různé přístupy ke tvorbě didaktických kazuistik, a to nejprve teoreticky — samotnými autory metody, a pak prakticky — zkušenými autory kazuistik. Ve druhé části byly řešeny zpracovávané kazuistiky i jejich využití v (nejen vysokoškolské) výuce.

 

Oborové didaktiky v profesní přípravě učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ (prosinec 2019)

Konference se věnovala koncepční a realizační rovině oborových didaktik ve specifickém kontextu 1. stupně základní školy a také školy mateřské. Pozornost byla věnována některým obecnějším otázkám vztahu oborových didaktik a obecné didaktiky (kupř. jejich řazení v kurikulu přípravného učitelského vzdělávání) či oborové integraci.

 

O strategickém směřování ve školství: reflexe proměn ve vzdělávací politice (červen 2019)

Konference byla zaměřena na širší rámec vývoje ve vzdělávací politice. Její součástí byly kulatý stůl a veřejná konzultace se zástupci praxe (učiteli a řediteli) a vzdělavateli učitelů k problematice podpory pracovníků ve školství.

 

Konstruktivistické prvky ve vzdělávání v perspektivě (nejen) oborových didaktik (prosinec 2018)

Konference byla věnována problematice konstruktivistických přístupů ve vzdělávání, a to v perspektivě (nejen) oborových didaktik jazykového, humanitního, matematického či přírodovědného zaměření.

 

Společenství praxe jako princip (spolu)práce v oborových didaktikách (červen 2018)

Konference byla sedmým setkáním v rámci cyklu oborovědidaktických konferencí na PdF MU. Tentokrát nabídla předběžnou bilanci toho, jak vznikají společenství praxe, k čemu směřují, jakých výsledků dosahují, i toho, s jakými problémy se potýkají a jak je řeší.

 

(K) čemu učit ve škole: vybrané problémy kurikula v oborovědidaktických souvislostech (prosinec 2017)

Konference byla šestým setkáním v rámci cyklu oborovědidaktických konferencí na PdF MU. Tentokrát reagovala na skutečnost, že problémy kurikula – zejména vymezování a zdůvodňování cílů a obsahů školního vzdělávání – se opět dostávají na okraj zájmu.

 

Transdisciplinarita – sdílení – síťování jako výzva na horizontu oborových didaktik (červen 2017)

Konference byla pátým setkáním v rámci cyklu oborovědidaktických konferencí na PdF MU. Nabídla prostor pro prezentaci a diskusi příspěvků k problematice transdisciplinarity, sdílení a síťování v oborových didaktikách.

 

Učebnice v oborovědidaktických souvislostech (prosinec 2016)

Konference byla již čtvrtým setkáním v rámci cyklu oborovědidaktických konferencí pořádaných Institutem výzkumu školního vzdělávání. Jejím cílem bylo nabídnout prostor pro prezentaci příspěvků v oblasti tvorby, hodnocení a používání učebnic a vytvořit platformu pro jejich odbornou diskusi.

 

Mezi teorií a praxí: metodologie zkoumání procesů výuky (duben 2016)

Konference si klade za cíl představit různé metodologické přístupy, které s oporou o analýzu reálných výukových situací ukládají didaktické poznatky ve formě případových studií výukových situaci (kazuistik). Podrobněji bude představen obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Ten staví na analýze edukačních procesů přímo ve výuce, která usiluje o získávání poznatků co možno nejbližších reálné zkušenosti učitelů. To má pomoci porozumět učitelským postupům natolik, abychom mohli učitelům poskytovat náhled na jejich práci s cílem ji zlepšovat.

 

Pojetí a role oborových didaktik v učitelském vzdělávání (říjen 2015)

Cílem konference bylo podpořit tvůrce kurikulárních a výukových modelů v programech učitelského vzdělávání tím, že jim byla nabídnuta jako platforma pro inventarizaci a analýzu přístupů uplatňovaných na fakultách připravujících učitele v České republice (popř. v zahraničí). V diskusi byly posouzeny možnosti a meze těchto modelů mj. s ohledem na Rámcovou koncepci přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol a získány podněty pro následné rozpracování profilu absolventa a neopominutelných obsahů učitelské přípravy v jeho oborovědidaktické složce.

 

Oborové didaktiky: vývoj — stav — perspektivy (červen 2015)

Problémem českého školství je, že oborové didaktiky u nás nebyly dlouhou dobu s náležitými nároky systematicky pěstovány. Přesto se rozvinuly do podoby relativně svébytných disciplín, které mohou (perspektivně) naplňovat zmíněné úlohy. Dokladem jejich vzestupu je kromě jiného monografie Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy, která vyšla v nakladatelství Masarykovy univerzity. Její editoři, autoři i recenzenti se k vybraným problémům oborových didaktik vyjádřili ve svých referátech.

 

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.