Vzdělávání ve společnosti vědění

Josef Maňák hovoří na konferenci Kurikulum a výuka v proměnách školy pořádané 24. června 2009 na PdF MU.

Společnost vědění (znalostní, informační) už svým názvem vytyčuje svůj dominantní znak, totiž důraz na poznání, vědomosti, na objevování a osvojování nových dat a faktů, na stálé rozšiřování kognitivního prostoru člověka. Tato stále se zrychlující cesta dopředu za novými světy je zákonitým důsledkem rozvoje naší civilizace, současně však s sebou nese řadu problémů, které se zatím nestačí řešit nebo se nejeví jako naléhavé. Z našeho pohledu k nim patří také otázky vzdělání, zejména jeho cílů, koncepce obsahu, zvládání toku informací, včetně moderních technologií a hlavně formování osobnosti jako tvůrce této společnosti.

Maňák, J. (2009, červen). Vzdělávání ve společnosti vědění. Příspěvek prezentovaný na konferenci Kurikulum a výuka v proměnách školy, Brno.

Přednáška byla publikována jako: Maňák, J. (2009). Vzdělávání ve společnosti vědění. In Janík, T., Švec, V. a kol., K perspektivám školního vzdělávání (s. 11–20). Brno: Paido.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.