Přednášky k vyžádání

 

Od roku 2017 koná Tomáš Janík hostující přednášky na různých institucích k tématům, jimž se iniciativa Didactica viva věnuje. Základní obsahový rámec přednášek je vymezen, jak je načrtnuto níže v anotacích; při příležitosti proslovení přednášky na určitém místě v určitém čase je výklad dle možností aktualizován. Přednášky vycházejí z publikovaných prací a opírají se o výzkumné poznatky, které Didactica viva shromažďuje.

V případě zájmu o proslovení přednášky na Vaší instituci je možno nás kontaktovat na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aktuálně jsou v nabídce tyto přednášky:

1. Problémy pedagogických profesí při přechodech

V této přednášce je načrtnuto, kde se vzaly a čím se vyznačují profese, a jsou rozebírány problémy související s tranzicemi (přechody) různého druhu v pedagogických profesích (zejména v učitelství). Problémy, které tyto přechody vzhledem k učitelské profesionalizaci a profesionalitě vyvolávají, jsou ilustrovány příklady z České republiky i ze zahraničí. Jde např. o výzvy související s přechodem k decentralizovanému (rámcovému) kurikulu, s přechodem na národní (plošné) testování vzdělávacích výsledků žáků, s přechodem k regulaci učitelské profese profesními standardy a kariérními systémy s rozšiřováním soukromého školství apod.

 

2. Re(de)profesionalizace učitelství aneb když se to vezme tam a zase zpátky

Učitelství se synchronně profesionalizuje a deprofesionalizuje – tak zní výchozí teze této přednášky. Posluchači budou provedeni profesionalizační cestou (tam) a deprofesionalizační cestou (zpět) a podobně jako v jiných autorových přednáškách založených na pohybové metaforice dojde i v této ke skandálnímu odhalení, když se ukáže, že profesionalizace je koncept, jehož analytická výtěžnost pro současnou situaci učitelství není vysoká.

 

3. Transdisciplinární didaktika aneb o sdílení znalostí v učitelské profesi

Tato přednáška je otevřena otázkou, v čem spočívá podstata profesionality učitelů. Na základě analýzy a porovnání učitelství s jinými profesemi je vyvozena teze, že podstatou učitelské profesionality je vícerozměrnost. Znamená to, že platí bonmot, že kupř. učitel češtiny je češtinářem a učitelem v jedné osobě. Motiv propojení oborového (obsahového) s učitelským (didaktickým) je vystižen v konceptu tzv. didaktických znalostí obsahu, jenž je jedním z pilířů transdisciplinární didaktiky. Transdisciplinární didaktika je rozvíjena jako akademicky založená profesní disciplína pro učitele, jejíž ambicí je propojovat obory (obsahy) napříč učitelským vzděláváním. Její podstatou je sdílení a znalostí v učitelské profesi.

 

4. Didaktické kazuistiky v učitelské profesi aneb o nikdy neukončených případech

Jedním ze způsobů, jimiž se profese a profesionálové učí, je studium případů. V profesích jde o to, aby profesionál dokázal interpretovat jedinečnost studovaného/řešeného případu na pozadí určitých obecněji platných pravidelností, které mu nabízí teorie. Specifickou roli přitom sehrávají případové studie neboli kazuistiky. V případě učitelské profese jsou základním nástrojem tzv. didaktické kazuistiky. Ty jsou v přednášce představeny jako prostředek sdílení a rozvíjení didaktických znalostí obsahu učitelů, přičemž posluchači jsou motivováni k jejich studiu (případně k jejich vytváření).

 

5. Škola na kruhovém objezdu aneb když se to vezme kolem a kolem

V přednášce se bude rozvažovat nad tím, odkud české školství přijíždí na pomyslnou křižovatku, kam z ní lze odbočit a co tam lze čekat. Půjde o to, jaká jsou návěstí (slogany) jednotlivých reformních cest a jaká je logika jejich fungování. Otázkou k zodpovězení také bude, kdo je aktérem té které reformní cesty a jaká má ta která cesta rizika. Zastřešující otázkou bude, kudy a jak z toho ven. A do poslední chvíle utajovanou otázkou bude, jakým se jede vozidlem a jaký je styl jízdy. Přednáška má být příspěvkem k analýze možností dalšího směřování školské reformy v České republice.

 

6. Kurikulární agenda v režimu „nového řízení“

Národní, event. nadnárodní strategie vzdělávací politiky různým způsobem uchopují problém kurikula a jeho reforem. Pokud jde o Českou republiku, období působnosti tzv. Bílé knihy (2001+) se vyznačovalo důrazem na kurikulární reformu. Naproti tomu navazující dokument vzdělávací politiky (Strategie 2020) zřetel ke kurikulu oslabil. V současné době z toho vyplývá problém: kurikulum. Pohledy do zahraničních vzdělávacích systémů v této přednášce dokreslí, že jeho nastolení a řešení nabývá v režimu „nového řízení“ netušených podob a souvislostí.

 

7. Od obsahu vzdělávání k žákově znalosti aneb kritická místa na cestě do školy a ze školy

V této přednášce je představen model obsahové transformace jako opora pro řešení problematiky kritických míst kurikula. Postupně jsou rozlišeny čtyři roviny, které jsou důležité pro vymezování cílů a obsahů školního vzdělávání: obory / kurikulum / výuka / učící se jedinec (žák). V návaznosti na to jsou rozebírány tři typy obsahové transformace (ontodidaktická / psychodidaktická / kognitivní) a úlohy jednotlivých aktérů těchto transformací (tvůrce kurikula / učitele / žáka). Následně jsou identifikovány související problémy, tj. kritická místa tvorby a realizace kurikula: výběr, zdůvodnění a strukturování obsahu, adaptace a sémantizace obsahu, zvnitřnění a instrumentalizace obsahu.

 

8. Obsahové vyprazdňování jako problém (ne)kvality výuky

V této přednášce je výklad uvozen problémem obsahového vyprazdňování. To je prezentováno jako paradox informační exploze a současně jako výzva pro kvalitu vzdělávání. Na pozadí teorie obsahové transformace je ukázáno, jak lze ve vzdělávání směrovat k porozumění obsahu na základě dorozumívání se o něm. V této souvislosti je zdůrazněna role učitelů, resp. profesního společenství, které na základě didaktických kazuistik směřuje k vytváření znalostí umožňujících zkvalitňovat transformaci obsahu ve výuce. Tato část výkladu vychází z originálního výzkumu kvality výuky, který se zakládal na analýze didaktických kazuistik a vedl k odhalení projevů didaktických formalismů na straně jedné a didaktického mistrovství na straně druhé. V závěru přednášky jsou předloženy argumenty pro příklon k tradici Bildung a k dynamickému pojetí vzdělávacího obsahu.

 

10. 10. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 10. OD konferenci.

8. 6. 2019

Byla zveřejněna pozvánka na 9. OD konferenci.

1. 11. 2018

Byla zveřejněna pozvánka na 8. OD konferenci.

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.