Etapa C: uvádění do profese

 

V čem je problém?

 • Nenastoupení mladých učitelů do profese a odchody z profese.
 • Nesystematizované uvádění do profese – pouze malá skupina učitelů projde kvalitním procesem uvádění do praxe.
 • Nevyužívání dalších systémových zdrojů podpory začínajících učitelů.
 • Osvědčit se v profesi samo o sobě neznamená získat vyšší plat.
 • Začínající učitelé se v počáteční fázi své praxe zaměřují „na přežití“ ve třídě a ve škole – nevyužívají potenciál získaný během studia.
 • Idealistické představy začínajících učitelů o výkonu se střetávají s realitou – „šok z praxe“.
 • Ostrý start (tj. když jsou na začínajícího učitele kladeny požadavky plného profesního výkonu) může vést nejen k „šoku z praxe“, ale také k brzkému syndromu vyhoření.
 • Potenciál přínosu inovací začínajících učitelů je utlumen řešením šoku z praxe a zavedenými praktikami na školách.

 

Jaká se nabízejí řešení?

 • Zavedení adaptačního období s cílem podpořit začínající učitele při nástupu do praxe (snížení rozsahu jejich povinností).
 • Obnovení institutu uvádějícího učitele a zajištění jeho financování (například snížením přímé vyučovací povinnosti). 
 • Zapojení fakult vzdělávajících učitele jako dalšího zdroje podpory začínajících učitelů a provázání adaptačního období se studiem.
 • Ukončení adaptačního období administrativně nenáročným atestačním řízením (opora o Standard učitele – první krok v kariéře – první platový vzestup). 

 

Odkud lze čerpat inspiraci?

 • Řešení adaptačního období pro začínající učitele v České republice je načrtnuto ve studii Tomáše Janíka, Radky Wildové, Kláry Uličné, Evy Minaříkové, Miroslava Janíka, Jany Jaškové a Barbory Šimůnkové Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení uveřejněné v časopise Pedagogika.
 • Ve Spolkové republice Německo existuje v návaznosti na (magisterské) studium tzv. referendariát. Jedná se o období trvající cca 18 měsíců, ve kterém uchazeči o profesi učitele mají jak výukovou povinnost, tak povinnost účastnit se seminářů na univerzitách a vysokých školách připravující učitele. Na škole je budoucím učitelům přidělen uvádějící učitel. Více např.: https://www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/lehrkraefte/lehrerbildung.html
 • V Anglii indukci zajišťuje škola ve spolupráci s „appropriate body“, což může být místní samospráva (local authority), tzv. teaching school (výborná škola, která se podílí na vzdělávání pedagogických pracovníků) nebo tzv. Národní panel pro indukci učitelů (The National Induction Panel for Teachers). Plnou kvalifikaci je možné získat i na základě indukce vedené univerzitami. Indukce trvá většinou jeden rok a v jejím průběhu má budoucí učitel (NQT, tj. nově kvalifikovaný učitel) na škole uvádějícího učitele a může pracovat až na 90 % úvazku. Více např.: https://getintoteaching.education.gov.uk/explore-my-options/teacher-training-routes
 • Ve Francii probíhá fáze indukce do profese souběžně s magisterským studiem. Kandidáti o učitelské povolání mohou získat až poloviční úvazek. Budoucím učitelům může být na škole přidělen uvádějící učitel – tutor. Více např.: http://www.education.gouv.fr/cid102564/comprendre-les-nouvelles-carrieres-enseignantes.html
 • V Rakousku je v současné době zaváděna fáze indukce, která následuje po čtyřletém bakalářském studiu. Trvá  jeden až dva roky, skládá se z vlastní výuky a seminářů na univerzitě či na vysokých školách připravující učitele. Probíhá buď zároveň s magisterským studiem (to je chápáno jak součást dalšího vzdělávání), nebo po něm. Na škole je budoucím učitelům přidělen zkušený učitel – mentor. Více.: http://paedagogik-news.stangl.eu/lehrerbildung-neu-in-osterreich/
 • Nově zavádí indukční fázi do systému vzdělávání učitelů v Austrálii. Indukce zde má navazovat na studium učitelství. Délka této fáze je předpokládaná na dva roky a odehrávat by se měla především ve školách, kde by měl být začínajícímu učiteli taktéž přidělen uvádějící učitel. Více např.: https://www.aitsl.edu.au/tools-resources/resource/graduate-to-proficient-australian-guidelines-for-teacher-induction-into-the-profession

 

Odkazy

 • Janík, T., Wildová, R., Uličná, K., Minaříková, E., Janík, M., Jašková, J., & Šimůnková, B. (2017). Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení. Pedagogika, 67(1), 426. Dostupné z webových stránek časopisu Pedagogika 
 • Píšová, M., & Hanušová, S. (2016). Začínající učitelé a drop-out. Pedagogika, 66(4), 386–407. Dostupné z webových stránek časopisu Pedagogika 

 

Podzemí

Vstup do 'podzemí', kde péčí spolupracovníků DiViWebu vznikají nové kazuistiky.